Avdelningarnas egna sidor finns här. Klicka på symbolen för din avdelning och därefter på rubriken Avdelning i listen till vänster så får du information om de aktiviteter som avdelningen hittar på. Du hittar också Terminsprogram och vilka avdelningsledarna är.

Övriga rubriker innehåller intressant information om kåren.

 

 

  

 

Kallelse 

 

till Lomma Scoutkårs Ordinarie kårstämma 2019

Söndagen 17/3

klockan 15.00 på Lomma scoutgård

Alla kårmedlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årets kårstämma!

Samtliga handlingar som kommer att behandlas under kårstämman sätts upp på anslagstavlan på scoutgården senast en vecka innan kårstämman. Motion/proposition som inkommit finns även bifogat sist i denna kallelse. Motion/proposition kommer att sättas upp på gården.

 

Om du vill ha fika under kårstämman så meddela Curt på berryblue72@gmail.com, senast den 15/3.

 

 • Föredragningslista
 •  Kårstämman öppnas
 •  Val av mötesordförande
 •  Val av mötessekreterare
 •  Val av två justeringspersoner
 •  Godkännande av dagordningen
 •  Justering av röstlängden
 •  Frågan om stämman behörigen sammankallats
 •  Föredragning av verksamhetsberättelsen
 •  Föredragning av resultaträkning, balansräkning samt revisionsberättelse
 •  Frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
 •  Beslut med anledning av föregående års ekonomiska resultat
 •  Val av Lomma scoutkårs delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa.
 •  Val av valberedning
 •  Behandling av inkomna motioner och propositioner till kårstämman
 •  Övriga ärenden
 •  Mötet avslutas

 

 

Ny lag kring personuppgifter (GDPR)

 

 25 maj 2018 träder en EU-övergripande dataskyddsförordning i kraft (GDPR) och vi måste se över lite rutiner kring vår personuppgiftshantering.

För mer information så kan du läsa under fliken "GDPR".

På gång
25 Mar - Styrelsemöte
22 Apr - Styrelsemöte
24 Apr - St Georg
30 Apr - Valborg
20 Maj - Styrelsemöte